politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate
I. Informații generale
Conţinutul website-ului http://www.gramadt.ro/ (denumit în continuare Site) este proprietatea
exclusivă a entităţii sc Grama Diagnostic si Tratament SRL cu sediul social în Baia Mare, Bd.
Republicii 99/46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J24/2016/06.11.2007,
având cod fiscal RO 22699237.
În calitate de operator de date, Grama Diagnostic si Tratament SRL urmărește în permanență şi
se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia
privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).
Această Politică privind confidențialitatea este valabilă incepand cu 25 mai 2018 și are rolul de a
vă informa cu privire la:
 activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate
de vizitator al site-ului sau de utilizator al functiilor din cadrul site-ului;
 prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Grama Diagnostic si Tratament SRL,
în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.
Grama Diagnostic si Tratament SRL poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea
ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul site-ului nostru privind orice
modificările efectuate înainte ca acestea să devină aplicabile.

II. Definitii :
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,
economice, culturale sau sociale.
„Medic trimiţător“ înseamnă medicul care a recomandat efectuarea anumitor servicii medicale.
„Pacient corporate“ înseamnă pacienţii înregistraţi în baza parteneriatelor sau contractelor de
prestări servicii încheiate de Grama Diagnostic si Tratament SRL cu diverse categorii de entităţi.
„Pacient direct“ înseamnă pacienţii care se prezintă în Recepţiile Grama Diagnostic si Tratament
SRL, fie direct plătitori, fie pacienţii care solicită efectuarea unor servicii medicale decontate de
către Casa de Asigurări de Sănătate („CAS”).
„Prelucrare“ înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu
Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea,
utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.
„Vizitator” – orice persoană care accesează sau utilizează site-ul Grama Diagnostic si Tratament
SRL.

III. Categorii de Date cu Caracter Personal prelucrate
Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor şi
raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Grama Diagnostic si Tratament SRL, respectiv în
raport de interacţiunile cu site-ul. Astfel, Grama Diagnostic si Tratament SRL ar putea prelucra
următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:
1. În cazul vizitatorilor site-ului – în funcţie de interacţiunea dumneavoastră cu site-ul, ar
putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal:
(i) în cazul programarilor efectuate de dumneavoastră pe site: nume, prenume, adresa de email,
vârsta, telefon, stradă, sex;
(ii) în cazul Formularelor de sugestii, solicitare informaţii suplimentare, contact şi/sau reclamaţii:
nume, prenume, adresa de e-mail.
2. În cazul Pacienţilor:
2.1. direcţi – pentru accesul online al rezultatelor serviciilor medicale: nume, prenume, user şi
parola pentru contul web, rezultatele serviciilor medicale, CNP, adresa de e-mail, datele din
cererea de servici (în situaţia creării contului in baza cererii de servicii);
În orice moment, pacientul care are cont web are acces la datele sale de identificare/contact.
2.2. corporate – pentru prestarea serviciilor medicale şi pentru accesul online al rezultatelor
serviciilor medicale: user si parola pentru contul web, rezultatele serviciilor medicale, adresa de
e-mail.
Notă: Cu privire la alte prelucrări de date aparţinând Pacienţilor, realizate de Grama Diagnostic
si Tratament SRL în cadrul actului medical, prin sisteme manuale şi automate, inclusiv pentru
imbunătăţirea calităţii serviciilor noastre sau pentru activităţi de marketing direct, mai multe
informaţii au fost furnizate şi sunt disponibile persoanelor vizate prin Nota de informare privind
prelucrarea de date.
3. În cazul Medicilor trimiţători
3.1. Următoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului trimiţător sunt prelucrate:
(i) pentru accesul online la rezultatele serviciilor medicale efectuate Pacienţilor, pentru care
medicul respectiv a acordat trimiterea/trimiterile, atunci când pacientul a solicitat Grama
Diagnostic si Tratament SRL transmiterea rezultatelor în format electronic către Medicul
trimiţător: nume, prenume, cod parafă, adresa de e-mail, user si parola pentru contul web;
(ii) pentru efectuarea serviciilor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de
către Grama Diagnostic si Tratament SRL, în contextul furnizarii rezultatelor pentru serviciile
medicale înscrise în trimiterea medicală: nume, prenume, CNP, cod parafă, semnătură,
profesia, specialitatea medicală, loc de muncă, adresa de e-mail, telefon.
4. În cazul candidaţilor pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de
telefon, post/funcţie, oraş, CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în
plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare profesională,
informaţii privind actualul loc de muncă).
5. În cazul potenţialilor clienţi colaboratori (corporate), în contextul solicitării unei oferte:
nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, funcţie reprezentant şi/sau
persoana de contact.
6. În cazul abonaţilor la Newsletter: nume, prenume, adresa de e-mail
7. În cazul persoanelor care contactează Grama Diagnostic si Tratament SRL prin
intermediul numerelor de telefon afişate pe site sau prin alte mijloace de comunicare la
distanţă, aparţinând Grama Diagnostic si Tratament SRL, în contextul:
(i) Programărilor pentru serviciile medicale decontate de CAS, pot fi prelucrate următoarele
Date cu Caracter Personal: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informaţii privind
trimiterea medicală, data naşterii, numărul de telefon.
(ii) Programărilor telefonice ale Pacienţilor direct plătitori, pot fi prelucrate următoarele Date cu
Caracter Personal: nume, prenume, informaţii privind trimiterea medicală, număr de telefon.
(iii) Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte
mijloace de comunicare la distanţă pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal:
nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail.

IV. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal
Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea
III de mai sus, furnizate în mod voluntar cu ocazia derulării relaţiilor cu Grama Diagnostic si
Tratament SRL, creării contului web, solicitării de oferte, completarea formularelor online,
comenzii şi plăţii online de servicii medicale, îmbunătăţirii serviciilor, abonarea la Newsletter sau
furnizate de aceştia în alt mod prin utilizarea site-ului sau in cadrul relației cu Grama Diagnostic
si Tratament SRL, pot fi prelucrate de noi direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în
următoarele scopuri:
1. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:
1.1. Transmiterea ofertelor personalizate, către persoana de contact/reprezentantul persoanei
juridice care a solicitat oferta de servicii medicale ;
1.2. În vederea încheierii contractelor – în contextul prelucrărilor de date pentru programările
telefonice solicitate de Pacienţii direcţi sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă ;
Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă încheierea, respectiv executarea
contractului.
2. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Grama Diagnostic si Tratament SRL
conform obiectului său de activitate:
2.1. În scopul îmbunătăţirii serviciilor , gestionării solicitărilor/ reclamațiilor primite din partea
dumneavoastră, personalizarea serviciilor la cererea persoanei vizate în contextul prelucrărilor
de date ale vizitatorilor site-ului ;
2.2. În scopul prestării serviciilor medicale solicitate şi transmiterii rezultatelor serviciilor
medicale către Pacienţii corporate ;
2.3. În scopul transmiterii rezultatelor serviciilor medicale online către Medicii trimiţători ;
2.4. În scopul realizării serviciilor medicale, gestionării sistemelor şi serviciilor de sănătate de
către Grama Diagnostic si Tratament SRL în contextul prelucrărilor de date ale Medicilor
trimiţători;
2.5. În scopuri de recrutare în contextul prelucrării datelor candidaţilor pentru angajare ;
2.6. În scopul gestionării programărilor, reclamaţiilor, sugestiilor sau a oricăror solicitări
telefonice ;
Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Grama
Diagnostic si Tratament SRL de a îşi îmbunătăţii serviciile, a gestiona solicitările/reclamaţiile
primite şi adaptarea serviciilor necesare fiecărei persoane interesate, de a presta serviciile de
asistenţă medicală, gestionarea sistemelor şi serviciilor medicale, respectiv de a recruta
personal.
3. În scopuri de marketing, pentru transmiterea, prin e-mail sau telefon şi prin alte
platforme de comunicare digitală, de Newslettere sau alte mesaje comerciale privind
produsele şi serviciile Grama Diagnostic si Tratament SRL, tertilor ce colaboreaza cu
R.M.N. DIAGNOSTICA SRL, către abonaţi .
Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă consimţământul dumneavoastră.
Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment.
Retragerea consimţământului va produce efecte doar pentru viitor, fără a afecta legalitatea
prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

V. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Grama Diagnostic si Tratament SRL poate să
dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de
destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii Grama Diagnostic si
Tratament SRL, partenerii contractuali, împuterniciţi, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi
publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri, organizaţii
profesionale, organizații de cercetare a pieței.

VI. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Grama Diagnostic si Tratament SRL va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe
durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre
interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără
limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare.
Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Grama Diagnostic si Tratament
SRL să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue
prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.
În situaţia în care pacientul care deţine un cont web activ, doreşte închiderea/ştergerea
contului, acesta nu va fi şters în mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor
sale cu Caracter Personal din cont, ci această cerere de ştergere va fi soluţionată de Grama
Diagnostic si Tratament SRL în termen de cel mult o lună de la data înregistrării cererii, potrivit
dispoziţiilor legale incidente.
VII. Transferul Datelor cu Caracter Personal
Datele cu Caracter personal furnizate către Grama Diagnostic si Tratament SRL pot fi transferate
în afara României, către state din Spaţiul Economic European.

VIII Securitatea Datelor cu Caracter Personal
Grama Diagnostic si Tratament SRL acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii
Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe
parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens,
Grama Diagnostic si Tratament SRL implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în
vederea asigurării unui nivel de securitate adecvat riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate
si operațiunilor de prelucrare.

IX. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal
Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație
necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea
beneficia de serviciile puse la dispoziție Grama Diagnostic si Tratament SRL, de a naviga pe Site şi
de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu
Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la
dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării
solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor
dumneavoastră este voluntară.

X. Drepturile Persoanei Vizate
În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de
confidenţialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de urmatoarele drepturi, conform
prevederilor legale aplicabile:
(a) dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la
activităţile de prelucrare efectuate de către Grama Diagnostic si Tratament SRL, în conformitate
cu cerinţele legale;
(b) dreptul de acces la date– dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal,
la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt
sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind
activităţile de prelucrare;
(c) dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu
caracter personal, la cerere şi în mod gratuit: (i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau
ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau
inexacte; (ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este
conformă legii; (iii) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei
operaţiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte
imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi
lezat;
(d) dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi
legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări,
cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de
marketing direct,persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.
(e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a obţine intervenţia
umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o
asemenea decizie şi de a contesta decizia;
(f) dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în
materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
(g) dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute
de lege;
(h) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal
într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și
(ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Grama Diagnostic si Tratament SRL către alt
operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
(i) dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe
acesta;
(j) dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege;
De asemenea va informam faptul ca Grama Diagnostic si Tratament SRL are Responsabil cu
Protecţia Datelor care poate fi contactat la :
 Telefon: 0362 – 809 781, 0753 – 257 015
 E-mail: contact@gramadt.ro